پیام محمد انجوی در خصوص برگزاری هیئت رئیسە

بعد از برگزاری ھیئت رئیسە شورای اسلامی نلاس ملا محمد انجوی عضو شورا پیامی منتشر کرد که به شرح زیر است:

🌼بەنام پروردگارلوح وقلم🌼

همشهریان عزیزوارجمند جوانان ونخبگان ذی اندیشە نلاس عزیزم باعرض ادب وتجدید ارادت مدام وپایبندی برعهودی کە باشماسروران درخدمت بەدیارم بستەام ازبدو انتخابات بە انگیزە جلب منافع ودفع مالاینفع عام پابەدرون دایرە خدومیت درشورا نهادە ام دراین راستابادانشی قلیل وخامەای کسیل هرآنچه رابه مصلحت مردم دیارم بوده به قلمم دستورمکاتبت وبه زبانم امر مکالمت داده ام ودرامرخدمت به دیارم ازکسی نهراسیده وهمواره تعامل بارؤسای دوایررادرپی کسب منافع عمومی برعدم تعامل ترجیع داده لکن هرجا که مصلحت عام درحیزاتلاف قرارگرفته لب به دفاع گشوده ام.
هرگزهوای سیادت مرا ازدایره خدومیت بدرنبرده ودراین مدت یک ساله سخنگوی شورا سخنانم راباترازوی مصالح عام توزین نموده ومکاتباتم را باجوهرمقاصد دیارم به برصفحه سفیدنگاشته ام وبراین باوربوده وهستم که کرسی ریاست انسانها را درجات اسما نمی رساند بلکه دانش و اندیشه نیکو است که ثیاب خدمت به جامعه رابرتن مشتاقانش می نماید وهرگز به هوای خودبینی نیفتاده ام زیرا مصمم هستم که خودبینی مردم دیارم را ازدیدگانم ناپدید وحجابی دربین محجوب می نماید ، علی ای حال کما اینکه مرارا وبه کرات ازباب اظهارحقایق هرچندبه مزاق برخیها تلخ است ومشمئز تاکید نموده ام که مسولیت سنگین وتلنبارشده برهه ای اززمان نلاس باین جمعیت کثیر می بایست به کتف نخبگانی بی بدیل واندیشمندکه قطارمتحرکه رابه اقصی نقاط ترقی برسانند موکول گرددکه … ، لاجرم پیشرفت هرمجموعه وجامعه ای به نحوه انتخاب ومدیریت آن بستگی دارد وازآن مهمتر جوانان ونخبگان ونیک اندیشان جامعه است که اگرناخدای کشتی ومجموعه دست اندرکارانش دچارغفلت گردید وی را فورا به خودآورده ومانع غرق کشتی اهداف جامعه شان شوندروشن تربگویم هرشورای که تصمیم گیرنده منحصر به فرد وبه دوراز نظرخواهی وکسب نظر خردمندان جامعه باشد تیشه به ریشه مصالح عام میزندفلذا تغیرات درهیئت رئیسه چیزی راعوض نمی کند خصوصا زمانیکه دراین تغیرات مصالح خاص منافع عام را تحت الشعاع خود قراردهد
باورم براین است که شورا عقل کل نبوده ونیست وبایددرتصمیمات اهم متخذه آبادی ازفهم فهیم نخبگان واندیشه اندیشمندان وتجربه تجربه دیدگان مدد جوید زیراورود مابه شوراکارنامه اعلای متفکریت ما نبوده وباید درزیرپرتوخردجمعی برای جمع گام نهیم وگرنه این راهی که می رویم به ترکستان خواهد بود درخاتمه آنچه جدیربالذکراست وباید درهاله ای ازابهام نماند دوره هیئت رئیسه شورا به طورنوبتی بوده وهرسال این مسؤلیت به عضوی سپردە می شود هرچندقراربود قرعەای باشد لکن باتوجە اصرارواشتیاق و تفاهم خوب اعضاء سمتهابه طیب خاطر دربین خود چو….. … منقسم گردید ،امیدوارم باتکیه به خردخردمندان دیارمان درپی کسب منافع شهروشهروندانمان به دایره خدومیت بازگردیم واندیشه اندیشمندانمان ورسانەها کە زبان رسای مردمند چراغ فراراهمان باشد که خرد آنان خورشیدی تابان ودرروزروشن بافتیله عقولنا به راه نیفتیم که می افتیم .

✍ماموستا محمد انجوی عضوی شورای اسلامی نلاس

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *