کسب رتبە برتر خبرنگاران منتخب سال کشور توسط یک شهروند سردشتی

به گزارش #نلاس_خبر  #امید_شکریازی خبرنگار فعال و موفق  #سردشتی خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان غربی جایزه ویژه رتبه برتر  خبرنگاران منتخب سال کشور را کسب کرد. از طرف سایت نلاس خبر …

ادامه مطلب